ඔබ ඉහත වීඩියෝව අධ්‍යයනය කර අවසන් කළ පසු Mark Complete යන Button එක මත ටච් කරන්න. එවිට මීළගට ඇති මාතෘකාව වෙත ඔබට පිවිසිය හැකි යි. ඔබ අධ්‍යයනය කර අවසන් කරන ලද වීඩියෝ පාඩම් සදහා නැවත ඔ්නෑම අවස්ථාවක පිවිසීමේ හැකියාව ද ඔබට තිබේ.