සෝල්බරි ආණ්ඩුක්‍රමය

දේශපාලන විද්‍යා විෂය නිර්දේශයේ ඇති සෝල්බරි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව විෂය ඒ්කකය මෙහි ඇතුළත් වේ.